چگونه با 8 ساعت نشستن و بی تحرکی مقابله کنیم

در سال 1395، محققان کشف کردند که رانندگان اتوبوس در لندن بیش از بلیط فروشان که روی یک اتوبوس کار می کنند در معرض بیماری های قلبی عروقی قرار دارند. تفاوب در نشستن و حرکت در طول روز بود. 

یک مطالعه ی جدید در مجله ی لنست ( (Lancetبه بررسی میزان تحرک و ورزش لازم برای خنثی کردن اثرات منفی رانندگی و نشستن پشت میز به مدت 8 ساعت در روز پرداخت.

دانشمندان 16 مطالعه که بر روی بیش از یک میلیون فرد بالغ انجام شد را تجزیه تحلیل کردند و آن ها را طبق فعالیت روزانه شان دسته بندی کردند. آن ها دریافتند که 60 تا 75 دقیقه ورزش روزانه با شدت متوسط برای جبران ریسک ایجاد شده به دلیل عدم فعالیت تا 8 ساعت در روز کافی می باشد.